Tiene/Stíny/Shadows/Skaduwees/Skuggar/Onyinyo

Tiene/Stíny/Shadows/
Skaduwees/Skuggar/Onyinyo

V mojej diplomovej práci vyjadrujem frustráciu z imobility vzniknutej aktuálnym svetovým rozpoložením. Keďže sa nedalo pohnúť z okresu, z mesta či takmer ani z izby, vytvoril som spôsob ako spojiť nemožnosť pohybu a tvorby – reagujem na situáciu fyzicky – produktom.

Vďaka technológii dnes vieme získavať užitočné informácie a dáta z celého sveta. Využil som systém, ktorý spracováva akúkoľvek polohu na planéte Zem. Viem tak digitálne simulovať slnko – jeho polohu v danom čase, výšku k danej polohe. Pracujem tak so zdrojom svetla a k nemu sa vzťahujúci objekt – ktorý následne vrhá tieň. Tento tieň mi poskytuje plošnú informáciu, ktorú ďalej transformujem.

Pracujem tak s mojím autorským nástrojom. Je to špecifický nástroj, ktorý nazývam „ohýbač tieňov“. Takýmto spôsobom viem pracovať s ukazovateľom času, polohy, nadmorskej výšky a dokonca aj počasia. Spracovanie tieňov počíta s presním cieleným výsledkom – teda predom zadané rozmery pre stôl budú určovať výsledok formy vytvorenej z tieňa. Svetlo a tieň sa tak stáva mojím autorským výrazovým prostriedkom pre vyjadrenie tvorby.

V tomto procese nemám prístup k estetizovaniu. Neurčujem ako stôl bude vyzerať ako aj neurčujem ako sa má dielo interpretovať. Dizajn vytvorený kým? Počítačom? Či naopak prírodou? Zachytáva časový úsek. Výsek z miesta v danom čase. Stôl ako symbol stretávania sa pri spoločnom obede, alebo naopak nemožnosť stretávania?
Zachytáva situáciu v ktorej sa nachádzame?

eng

Tiene/Stíny/Shadows/
Skaduwees/Skuggar/Onyinyo

In my diploma thesis I express the frustration with the immobility caused by the current world situation. Because we cannot move from the district, from the city or almost from the room, I created a way to combine the impossibility of movement and creation – a reaction to the situation physically – with a product.
I have programmed a system that works in real time and processes any specific position on planet Earth. I can digitally create and simulate the sun. I work with a light source and a related object – which then casts a shadow. I further bend this shadow to the predefined dimensions of the furniture.

I work with my author’s tool for creating furniture. I call this tool a “shadow bender.” This way I can work with time, location, altitude and even weather indicators. Shadow processing takes into account the exact targeted result – so the dimensions of table will determine the result of the created furniture from the shadow. Light and shadow thus become my new medium for creating.

Design created by whom? A computer? or, conversely, nature? Captures a time period. Cutout from place and time. Time to Give, artificial intelligence. covid time.
In this process I do not aestheticize. I do not shape the table’s appearence, nor do I determine how the work is to be interpreted. Design created by whom? A computer? Or by nature? It captures a time period. Cut from a place at some certain time. For me, table is a symbol of social center of the meeting or maybe the impossibility of meeting?
Does it capture the situation we are in?

 

Šimon Galanský

2. roč.

Mgr.

Interiér

Dizajn

galanskysimon@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Šimon Galanský

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?