Void

Hlavnou myšlienkou projektu je dematerializácia historických nánosov na Hviezdoslavovom námestí, pretože súčasný stav vnímam ako preplnený. Verejný priestor je dôležitá vrstva v meste, kde sa odohrávalo všetko, významné historické formovania spoločnosti, protesty, reformy, revolúcie… Námestie všeobecne bolo prázdnym miestom, kde sa odohrávalo všetko, tak isto ako aj vesmír v ktorom žijeme je prázdnom, čo umožňuje všetko ostatné, preto tento verejný priestor by mal ostať bez akýchkoľvek trvalých architektonických intervencií, ktoré by ovplyvňovali slobodný ľudský prejav a konanie. Projekt testuje použitie výtvarného média v rámci verejného priestoru, poskytuje mu novú identitu v podobe pocitového prázdna. Námestie netvoria materiálové prvky, ale predovšetkým filozoficko-sociologické aspekty chápania miesta. Navodený stav prázdna má za úlohu u každého subjektu spustiť impulz na hlbšie vnímanie podstaty samého seba, podstaty bytia a pominuteľnosti. Dlažbu námestia tvorí najtmavší známy materiál Vantablack, ktorý pohlcuje takmer 100% svetla, preto bol pre mňa najvhodnejším výtvarným médiom reprezentujúcim prázdno.

 

The presented work embodies my idea, which represents  dematerialization of historical sediments on Hviezdoslav Square, because I perceive this current state as overfull. Public space is an important layer in the city, where everything took place, significant historical formations of society, protests, reforms, revolutions … The square was generally an empty place where everything happened, as well as the universe in which we live is empty, which allows everything else, therefore this public space should be left without any permanent architectural interventions, that would affect free human expression and action. In this project I test application of art media in public space and it provides new identity in the form of sensational perceived emptiness. The square does not consist of form material elements, but above all philosophical-sociological aspects of understanding of this place. The induced state of emptiness has the task to trigger an impulse in each subject for a deeper perception of self essence, the essence of being and transience. The paving of this square is made of the darkest known material called Vantablack, which absorbs almost 100% of light, so for me, it was the most suitable art medium representing emptiness.

Igor Ivanec

3. roč.

Bc.

Virtuálne štúdio

Architektonická tvorba

igorivanecarchitecture@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Igor Ivanec

88-26886a14

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?