Bytový dom v Košiciach

Cieľom bakalárskej práce je na základe reálneho súťažného zadania reagovať na problém modelov bývania v 21. storočí, ktoré čerpajú zo zaužívaných typológií 20. storočia. S čoraz väčšou štandardizáciou bývania a zmenšujúcou sa veľkosťou obydlí ignorujú potreby dnešnej spoločnosti a zároveň zanevierajú na problémy architektonické. Bytovú jednotku nie je možné vopred typizovať a jej programové usporiadanie nie je možné vopred definovať v súvislosti s neustále sa meniacim životným štýlom a individualitami ľudí. Priestorové členenie je tak závislé od architekta, ktorý určuje hranice medzi typológiou a ideológiou. V projekte sa tak snažím poukázať na opakujúci sa, modulárny, konštrukčný, stenový systém bytových domov a hľadám netriviálne prístupy konštrukcií s dôsledkom neprogramových priestorových rozhodnutí. Konštrukcia, ktorej nosným prvkom je stena sa stáva priestorotvornou, čím definuje a zároveň rámcuje súkromné bytové jednotky, ale aj priestor vnútornej chodby. Členenie priestoru zároveň narúša konvenčnosť osovosti, čím poukazuje na zaužívané princípy štandardizácie a premýšľanie výhradne v karteziánskej sústave.  

Kristína Betušová

4. roč.

Bc.

Ateliér architektúry II

Architektonická tvorba

betusova.kristina@gmail.com

0902687683

Ďalšie príspevky študentky*ta

Kristína Betušová

rozlozene hlavna axo a4-803509d3

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?