Kšeft, re-book

Kniha Kšeft, od Víťa Staviarskeho je obsahovo rozdelená na tri časti, ktoré spája prostredie jarmoku a trhov. Toto chaotické prostredie, bohaté na grafické a typografické skvosty sa odráža vo forme a uvažovaní, akou je kniha riešená. Práca s písmom, fotkami a aj samotná sadzba textu skúma akési extrémy deformácie a porušovania zaužívaných pravidiel pri tvorbe knihy.

Autorské písmo Jarmok, je výsledkom hľadania najčastejšie využívaných fontov, ktorými predajci propagujú svoj tovar. Pridaním serifov, v kombinácii s kontextuálnymi alternatívami vzniklo písmo, ktoré pri písaní vyberá  náhodný sled znakov.

 

ENG:

The book Kšeft, by Víťo Staviarsky is divided into three parts, with common environment of the fair and the markets. This chaotic environment, rich on graphic design and typography, is reflected in the form and way of thinking about the book. Typography, photos and also typesetting of the text, explores some extremes in distortion and violation of the usual rules in process of creating a book.

The author font Jarmok is the result of a search for the most frequently used fonts, used by sellers to promote their goods. By adding serifs, in combination with contextual alternatives, was created a font with random sequence of characters during writing.

Lukáš Karaba

2. roč.

Bc.

Typolab

Vizuálna komunikácia

luk.karaba@gmail.com

0910437846

Ďalšie príspevky študentky*ta

Lukáš Karaba

2-1a196822

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?