Vizuálna komunikácia >

Poslaním štúdia je komplexné vzdelávanie študentov a ich príprava na profesionálnu činnosť vo všetkých oblastiach dizajnu vizuálnej komunikácie v praxi a vo výskume.

Základnými predpokladmi pre prijatie na štú­dium sú talent a spôsob myslenia uchádzača. Predpokladmi úspešného štúdia sú rozvíja­nie talentu, analytického a kritického myslenia a ovládanie komunikačných vizuálnych vyjadro­vacích prostriedkov (práca s písmom, grafickým znakom, kresbou, ilustráciou, fotografiou, grafic­kým či iným výtvarným materiálom, práca s mul­timédiami, práca v priestore, atď.). Dôraz kladie­me aj na remeselné schopnosti študentov ve­dieť tieto podklady technicky a technologicky spracovávať a analógovo či digitálne využívať vo vizuálnej komunikácii.

Cieľom je získanie zručností a schopností v uplatňovaní vlastných tvorivých postupov na splnenie úloh a riešenie odborných problémov, čiže na synergiu logického, intuitívneho a krea­tívneho myslenia s praktickými postupmi (zapá­jajúce manuálnu zručnosť a používanie metód, materiálov, prostriedkov a nástrojov) nadobud­nutie kompetencií, čiže overenú schopnosť pou­žívať vedomosti, zručnosti a metodologické po­stupy v pracovných, výskumných alebo študij­ných situáciách v zmysle profesionálnej zodpo­vednosti a samostatnosti.

Navštíviť oficiálnu web stránku katedry

Vizuálna komunikácia >

Poslaním štúdia je komplexné vzdelávanie študentov a ich príprava na profesionálnu činnosť vo všetkých oblastiach dizajnu vizuálnej komunikácie v praxi a vo výskume.

Základnými predpokladmi pre prijatie na štú­dium sú talent a spôsob myslenia uchádzača. Predpokladmi úspešného štúdia sú rozvíja­nie talentu, analytického a kritického myslenia a ovládanie komunikačných vizuálnych vyjadro­vacích prostriedkov (práca s písmom, grafickým znakom, kresbou, ilustráciou, fotografiou, grafic­kým či iným výtvarným materiálom, práca s mul­timédiami, práca v priestore, atď.). Dôraz kladie­me aj na remeselné schopnosti študentov ve­dieť tieto podklady technicky a technologicky spracovávať a analógovo či digitálne využívať vo vizuálnej komunikácii.

Cieľom je získanie zručností a schopností v uplatňovaní vlastných tvorivých postupov na splnenie úloh a riešenie odborných problémov, čiže na synergiu logického, intuitívneho a krea­tívneho myslenia s praktickými postupmi (zapá­jajúce manuálnu zručnosť a používanie metód, materiálov, prostriedkov a nástrojov) nadobud­nutie kompetencií, čiže overenú schopnosť pou­žívať vedomosti, zručnosti a metodologické po­stupy v pracovných, výskumných alebo študij­ných situáciách v zmysle profesionálnej zodpo­vednosti a samostatnosti.

Navštíviť oficiálnu web stránku katedry

Vizuálna komunikácia >

Poslaním štúdia je komplexné vzdelávanie študentov a ich príprava na profesionálnu činnosť vo všetkých oblastiach dizajnu vizuálnej komunikácie v praxi a vo výskume.

Základnými predpokladmi pre prijatie na štú­dium sú talent a spôsob myslenia uchádzača. Predpokladmi úspešného štúdia sú rozvíja­nie talentu, analytického a kritického myslenia a ovládanie komunikačných vizuálnych vyjadro­vacích prostriedkov (práca s písmom, grafickým znakom, kresbou, ilustráciou, fotografiou, grafic­kým či iným výtvarným materiálom, práca s mul­timédiami, práca v priestore, atď.). Dôraz kladie­me aj na remeselné schopnosti študentov ve­dieť tieto podklady technicky a technologicky spracovávať a analógovo či digitálne využívať vo vizuálnej komunikácii.

Cieľom je získanie zručností a schopností v uplatňovaní vlastných tvorivých postupov na splnenie úloh a riešenie odborných problémov, čiže na synergiu logického, intuitívneho a krea­tívneho myslenia s praktickými postupmi (zapá­jajúce manuálnu zručnosť a používanie metód, materiálov, prostriedkov a nástrojov) nadobud­nutie kompetencií, čiže overenú schopnosť pou­žívať vedomosti, zručnosti a metodologické po­stupy v pracovných, výskumných alebo študij­ných situáciách v zmysle profesionálnej zodpo­vednosti a samostatnosti.

Navštíviť oficiálnu web stránku katedry