440 • Emma Zahradníková | Adela Lujza Lučeničová | Natália Zajačiková

440

Skupinová práca študentiek digitálnych umení Emmy Zahradníkovej, Adely Lujzy Lučeničovej a Natálie Zajačikovej sa zaoberá témou neschopnosti čeliť následkom svojho konania a neustále odkladanie,  (zakrývanie, či prehliadanie) príčin problémov, ktoré budú mať fatálne následky pre ďalšie generácie ľudstva.

Dielo sa dotýka tém znečistenia a devastácie životného prostredia a arogancie systému založeného na princípe nekonečného rastu v prostredí obmedzených zdrojov. 

V 3D interaktívnom hre  sa môžeme prechádzať prostredím skládky chemického odpadu z bývalých Chemických závodov Juraja Dimitrova v bratislavskej mestskej časti Vrakuňa v období neskoršieho antropocénu, v ktorom už georeliéf nie je tvorený len prírodnými horninami, ale obsahuje stopy a produkty ľudských činností. Umelé sa stáva prírodným, prírodné podnecuje začiatky nových procesov, a tie následne vznik nových entít, pre ktorých je skládka prirodzeným habitátom. To, čo je pre človeka toxické, môže byť pre niekoho iného / niečo iné zdrojom ne/života. 

Novovzniknutá entita ako vyvrcholenie a zhmotnenie donekonečna odkladaných riešení.

https://amygardener.itch.io/440

 

ENG

A group work of digital arts students Emma Zahradníková, Adela Lujza Lučeničová and Natália Zajačiková. The work deals with the topic of inability to face the consequences of one’s actions and the constant postponing, overlooking and covering the causes of problems that will have fatal consequences for future generations of humanity.

This work touches on the themes of environmental pollution and devastation and the arrogance of a system based on the principle of endless growth in an environment of limited resources.

In this 3D interactive game, we can walk through the environment of a chemical waste dump from the former Juraj Dimitrov Chemical Plant in Bratislava’s Vrakuňa district during the later Anthropocene, in which the georelief is no longer made up of natural rocks, but contains traces and products of human activities. Artificial becomes natural, natural stimulates the beginnings of new processes, and these subsequently the emergence of new entities, for which the landfill is a natural habitat. What is toxic to a human can be a source of (non)life for someone/something else.

The newly formed entity as the culmination and materialization of endlessly postponed solutions.

https://amygardener.itch.io/440

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

440 • Emma Zahradníková | Adela Lujza Lučeničová | Natália Zajačiková

440

Skupinová práca študentiek digitálnych umení Emmy Zahradníkovej, Adely Lujzy Lučeničovej a Natálie Zajačikovej sa zaoberá témou neschopnosti čeliť následkom svojho konania a neustále odkladanie,  (zakrývanie, či prehliadanie) príčin problémov, ktoré budú mať fatálne následky pre ďalšie generácie ľudstva.

Dielo sa dotýka tém znečistenia a devastácie životného prostredia a arogancie systému založeného na princípe nekonečného rastu v prostredí obmedzených zdrojov. 

V 3D interaktívnom hre  sa môžeme prechádzať prostredím skládky chemického odpadu z bývalých Chemických závodov Juraja Dimitrova v bratislavskej mestskej časti Vrakuňa v období neskoršieho antropocénu, v ktorom už georeliéf nie je tvorený len prírodnými horninami, ale obsahuje stopy a produkty ľudských činností. Umelé sa stáva prírodným, prírodné podnecuje začiatky nových procesov, a tie následne vznik nových entít, pre ktorých je skládka prirodzeným habitátom. To, čo je pre človeka toxické, môže byť pre niekoho iného / niečo iné zdrojom ne/života. 

Novovzniknutá entita ako vyvrcholenie a zhmotnenie donekonečna odkladaných riešení.

https://amygardener.itch.io/440

 

ENG

A group work of digital arts students Emma Zahradníková, Adela Lujza Lučeničová and Natália Zajačiková. The work deals with the topic of inability to face the consequences of one’s actions and the constant postponing, overlooking and covering the causes of problems that will have fatal consequences for future generations of humanity.

This work touches on the themes of environmental pollution and devastation and the arrogance of a system based on the principle of endless growth in an environment of limited resources.

In this 3D interactive game, we can walk through the environment of a chemical waste dump from the former Juraj Dimitrov Chemical Plant in Bratislava’s Vrakuňa district during the later Anthropocene, in which the georelief is no longer made up of natural rocks, but contains traces and products of human activities. Artificial becomes natural, natural stimulates the beginnings of new processes, and these subsequently the emergence of new entities, for which the landfill is a natural habitat. What is toxic to a human can be a source of (non)life for someone/something else.

The newly formed entity as the culmination and materialization of endlessly postponed solutions.

https://amygardener.itch.io/440

Zdieľať

440 • Emma Zahradníková | Adela Lujza Lučeničová | Natália Zajačiková

440

Skupinová práca študentiek digitálnych umení Emmy Zahradníkovej, Adely Lujzy Lučeničovej a Natálie Zajačikovej sa zaoberá témou neschopnosti čeliť následkom svojho konania a neustále odkladanie,  (zakrývanie, či prehliadanie) príčin problémov, ktoré budú mať fatálne následky pre ďalšie generácie ľudstva.

Dielo sa dotýka tém znečistenia a devastácie životného prostredia a arogancie systému založeného na princípe nekonečného rastu v prostredí obmedzených zdrojov. 

V 3D interaktívnom hre  sa môžeme prechádzať prostredím skládky chemického odpadu z bývalých Chemických závodov Juraja Dimitrova v bratislavskej mestskej časti Vrakuňa v období neskoršieho antropocénu, v ktorom už georeliéf nie je tvorený len prírodnými horninami, ale obsahuje stopy a produkty ľudských činností. Umelé sa stáva prírodným, prírodné podnecuje začiatky nových procesov, a tie následne vznik nových entít, pre ktorých je skládka prirodzeným habitátom. To, čo je pre človeka toxické, môže byť pre niekoho iného / niečo iné zdrojom ne/života. 

Novovzniknutá entita ako vyvrcholenie a zhmotnenie donekonečna odkladaných riešení.

https://amygardener.itch.io/440

 

ENG

A group work of digital arts students Emma Zahradníková, Adela Lujza Lučeničová and Natália Zajačiková. The work deals with the topic of inability to face the consequences of one’s actions and the constant postponing, overlooking and covering the causes of problems that will have fatal consequences for future generations of humanity.

This work touches on the themes of environmental pollution and devastation and the arrogance of a system based on the principle of endless growth in an environment of limited resources.

In this 3D interactive game, we can walk through the environment of a chemical waste dump from the former Juraj Dimitrov Chemical Plant in Bratislava’s Vrakuňa district during the later Anthropocene, in which the georelief is no longer made up of natural rocks, but contains traces and products of human activities. Artificial becomes natural, natural stimulates the beginnings of new processes, and these subsequently the emergence of new entities, for which the landfill is a natural habitat. What is toxic to a human can be a source of (non)life for someone/something else.

The newly formed entity as the culmination and materialization of endlessly postponed solutions.

https://amygardener.itch.io/440

Zdieľať

Emma Zahradníková | Adela Lujza Lučeničová | Natália Zajačiková

emma.zahradnikova@gmail.com

Emma Zahradníková | Adela Lujza Lučeničová | Natália Zajačiková

emma.zahradnikova@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Digitálne umenia

Ateliér

Sprievodca galaxiou

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. András Csefálvay, ArtD.; Matej Novotný, PhD.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Digitálne umenia

Ateliér

Sprievodca galaxiou

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. András Csefálvay, ArtD.; Matej Novotný, PhD.

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.